ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข

พันธกิจหน่วยงาน
1. ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
3. เฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยการมีภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วน
2. สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยองค์ความรู้และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่
3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ค่านิยมหน่วยงาน : MOPH & MENTAL
MOPH
 M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการ เรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
 O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
 P : People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
 H : Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ รับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหา ในยามคับขัน

MENTAL
 M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
 E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
 N : Network สัมพันธ์เครือข่าย
 T : Teamwork ทำงานเป็นทีม
 A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
 L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10