ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนโดยผ่านภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 10

พันธกิจหน่วยงาน
1. พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพจิต
3. พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ให้มีคุณภาพเข้าถึงง่าย
4. กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10