ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10ส่วนกลาง
กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กองคลัง กรมสุขภาพจิต สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (สคสช)
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กลุ่มที่ปรึกษา
สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต  
โรงพยาบาล/สถาบัน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สถาบันราชานุกูล
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
Department of Mental Health โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
เครือข่ายภายในกรมสุขภาพจิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10