ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
พลังสุขภาพจิต RQ (Resilience Quotient)พลังสุขภาพจิต RQ (Resilience Quotient)

พลังสุขภาพจิต RQ (Resilience Quotient) : สำนักสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พลังสุขภาพจิต RQ (Resilience Quotient)
คือ ความสามารถทางอารมณ์ จิตใจ ในการปรับตัวและฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ ภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือ สถาณการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากใน ชีวิต
พลังสุขภาพจิต เป็นความสามารถของคนเราที่มีอยู่แล้ว และนำมาใช้เมื่อต้องเอาชนะปัญหา อุปสรรค หรือความยากลำบาก พลังสุขภาพจิตอยู่ที่ไหน พลัง อึด ฮึด สู้ มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน

- พลังอึด มาจาก I am คือ พลังคุณค่าในตนเอง เมื่อคนเรามีความเชื่อมั่นในตนเอง จะสามารถทนต่อแรงกดดันได้ มองสิ่งต่างๆที่มากดดันเป็นเชิงบวก มองวิกฤตเป็นโอกาส
- พลังฮึด มาจาก I have คือ พลังกำลังใจที่มาจากการมีคนรัก ครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง หรือสิ่งที่เขาศรัทธา ยึดเหนี่ยว
- พลังสู้ มาจาก I can คือ พลังที่เชื่อในความสามารถของตนเองในการจัดการกับปัญหา รู้จักปรับเป้าหมายของชีวิตไปตามสภาพแวดล้อม

เสริมสร้าง พลังอึด
๑. ปรับอารมณ์ มีสติ ไม่ใช้อามรณ์
๒. ปรับความคิด คิดทางบวก มองเห็นด้านดีของเหตุการณ์

เสริมสร้าง พลังสู้
๓. ปรับการกระทำ เราทำอะไรได้ แม้จะเล็กน้อยเพื่อให้เหตุการณ์ดีขึ้น
๔. ปรับเป้าหมาย ยืดหยุ่นตามสถานการณ์

เสริมสร้าง พลังฮึด
๑. เติมศรัทธา เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าและความหวัง แม้จะถูกทดสอบบ้าง แต่จะช่วยทำให้เข้มแข็งขึ้น
๒. เติมมิตร มีคนที่พร้อมรับฟัง และช่วยเหลือเรา
๓. เติมจิตให้กว้าง เข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่าย


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10