ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ข้อมูลทั่วไป เขตบริการสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย


เขตสุขภาพที่ 10
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีพื้นที่รวม 36,276.72 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มากเป็นลำดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) ประชากร รวมประมาณ 4.5 ล้านคน มากเป็นระดับที่ 10 (จาก 13 เขตสุขภาพ) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เขตจังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ 250 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศ ทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด, สุรินทร์และจังหวัดกาฬสินธุ์
ลักษณะภูมิประเทศ
เขตสุขภาพที่ 10 เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเขต พื้นที่จังหวัด มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สำคัญบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตตลอดแนว กับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การคมนาคม
เขตสุขภาพที่ 10 สามารถเดินทางได้ ทั้งทางบก และทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ 1 แห่งคือ จังหวัดอุบลราชธานี
การปกครอง
เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ และมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อำเภอ 611 ตำบล 7,369 หมู่บ้าน 1,288,463 หลังคาเรือน 136 เทศบาล 908 ชุมชน 520 อบต. มีพื้นที่ 36,276.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 124 คน ต่อตารางกิโลเมตร


ประชากร
ประชากรรวมของเขตสุขภาพที่ 10 ตามทะเบียนราษฎร์ ชาย 2,290,069คน หญิง 2,281,420 คน รวม 4,571,489 คน รายละเอียดดังตาราง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10