ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ประวัติศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี) เดิมชื่อศูนย์สุขภาพเขต 7 เนื่องจากรมสุขภาพจิต มีนโยบายในการพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเชิงรุก ตามนโยบายและแผนการพัฒนางานสาธารณสุข ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และเพื่อให้สอดคล้องกับเขตกระทรวงราชการของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขต จึงได้ตั้งศูนย์สุขภาพเขตขึ้นจำนวน 13 เขต ในปีงบประมาณ 2542 เพื่อให้สามารถดำเนินงานสุขภาพจิตตามนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ต่อมาในปีงบประมาณ 2546 ได้มีการปฏิรูประบบราชการจึงได้ตั้งเป็นศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มีฐานะเทียบเท่ากองรับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม เมื่อปี 2556 กำหนดพื้นที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใหม่ จาก 7 จังหวัด เหลือ 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี (มุกศรีโสธรเจริญราชธานี) ปี 2558 ได้เปลี่ยนชื่อ จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต ที่สามารถตอบสนองและแกไข้ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
2. ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้วิชาการสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
3.สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
4. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต
5. นิเทศติดตามประเมินผลด้านสุขภาพจิต
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนโดยผ่านภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 10

พันธกิจหน่วยงาน
1. พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพจิต
3. พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ให้มีคุณภาพเข้าถึงง่าย
4. กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10