ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต

ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุและผู้พิการ DHS

แบบประเมินความเครียด (ST5)

ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่างเช่น รายได้ที่ไม่พอเพียง หนี้สิน ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วยเป็นต้น ความเครียดมีทั้งประโยชน์ และโทษหากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้

แบบประเมินความเครียด (ST5) Download เอกสาร เริ่มทำแบบสอบถาม Online

แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ ปีพ.ศ.2550

[Thai Mental Health Indicator Version 2007 = TMHI-55]


TMHI-55 Download เอกสาร เริ่มทำแบบสอบถาม Online

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก เดิมชื่อ แบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยคณะผู้วิจัยโรงพยาบาลราชานุกูลเพื่อให้เป็นเครื่องมือคัดกรองเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนในชุมชนโดยอาสาสมัคร

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก Download เอกสาร เริ่มทำแบบสอบถาม Online

แบบประเมินซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย

แบบประเมินซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (รวมแบบประเมิน 2q 9q และ 8q)

แบบประเมินซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย Download เอกสาร

แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ (RQ)

แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ หลังจากผู้ตอบตอบแบบประเมินความสุขครบทุกข้อ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ (RQ) Download เอกสาร

แบบคัดกรองโรคจิต

ให้สงสัยว่าเป็นโรคจิต ควรแนะนำให้ไปรับบริการ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเป็นการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

แบบคัดกรองโรคจิต Download เอกสาร
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10