ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย
โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน 63 แห่ง
- ขนาด 180 เตียง 1 แห่ง
- ขนาด 120 เตียง 1 แห่ง - ขนาด 90 เตียง 6 แห่ง
- ขนาด 60 เตียง 7 แห่ง - ขนาด 30 เตียง 51 แห่ง
- ขนาด 10 เตียง 2 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน /สถานบริการสุขภาพชุมชน 32 แห่ง,ศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) 10 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) 838 แห่ง
การจัดสถานบริการตามระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลระดับ A จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ S จำนวน 7 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ M1 จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ M2 จำนวน 5 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ F1 จำนวน 2 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ F2 จำนวน 47 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ F3 จำนวน 8 แห่ง
ระดับ P1-P2 จำนวน 869 แห่ง
โรงพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐ ประกอบด้วย
โรงพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐ ประกอบด้วย - รพ.ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
- รพ.มะเร็ง ขนาด 200 เตียง 1 แห่ง
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ขนาด 750 เตียง 1 แห่ง
- รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ขนาด 200 เตียง 1 แห่ง
- รพ.กองบิน 21 ขนาด 10 เตียง 1 แห่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 10