ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ติดต่อสอบถามศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
เลขที่ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4535-2594 (กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต)
โทรศัพท์ 0-4535-2593 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
โทรศัพท์ 0-4531-5175 (ผู้อำนวยการ)
โทรสาร 0-4528-5672
อี-เมล์ dmh.mhc10@gmail.com
เว๊บไซต์ http://www.mhc10.go.th
เวลาทําการ: จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10