ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
มาตรการกลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใส ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10


  • รายงานประจำปี 2561
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
  • รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


  • ประจำเดือนกันยายน 2561  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10