ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10


มาตรา

หมวดหมู่

หมายเหตุ

1. รายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

7

โครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่

โครงสร้างหน่วยงาน

 • การแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงสร้างการและการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • /

   

  และวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล  
  กฎ  มติครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ

 • วิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูล
 • 9

  9(1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (ที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง)

  ไม่มี

   

  9(2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่าย
  ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

  ไม่มี

   

  9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 • แผนประจำปี 2561
 • /

   

  9(4) คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

  ไม่มี

   

  9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม มาตรา 7 วรรคสอง

  ไม่มี

   

  9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน/สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

  ไม่มี

   

  9(7) มติครม. /มติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
  โดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

  ไม่มี

   

  9(8) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาฯ

  ไมมี

   

  9(8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  ตามแบบ สขร.1 รายงานทุกเดือน

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประจำเดือนกันยายน 2561
 • /

   

  9(8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  ไม่มี

   

  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

   

   

  1.1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสด

  /

   

  1.2 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ

 • แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
 • /

   

  1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา ตามมาตรา 9(8)และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการหรือรายการ

  ไม่มี

   

  1.4 ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ หรือรายการ

  /

   

  1.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน

 • รายงานการจัดซื้อจักจ้างประจำเดือน
 • /

   

  1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ

 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • 1.7 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

 • รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561

 • /

   

  /

   

  1.8 รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผล
  การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

  ไม่มี

   

  ข้อ  2. การให้บริการประชาชน

   

   

  2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  /

   

  2.2 เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  /

   

  2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

  ไม่มี

   

  2.4 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก

   

   

  2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ

 • หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ

 • /

   

  2.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

 • ยงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

 • /

   

  2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

 • รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

 • /

   

  ข้อ 3. การบริหารงานของหน่วยงาน
  3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  ตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น

   

  /

   

  3.2  วิสัยทัศน์และพันธะกิจของหน่วยงาน

  /

   

  3.3  แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

 • แผนประจำปี 2561
 • /

   

  3.4 ระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

 • มาตรฐานการดำเนินงานศูนยืสุขภาพจิต
 • /

   

  3.5 คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4)

 • มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิต
 • /

   

  3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3)

 • มาตรฐานการดำเนินงานศูนยืสุขภาพจิต
 • /

   

  ข้อ 4. การบริหารงบประมาณ
  4.1 แผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี
  ของหน่วยงาน

 • แผนประจำปี 2561
 • 4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่าย
  งบแต่ละแผนงาน/โครงการ

 • หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบแต่ละแผนงาน/โครงการ
 •  

  /

  /

   

   

  4.3 รายงานผลการจ่ายงบฯจำแนกตามแผนงาน
  และโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

 • รายงานผลการจ่ายงบฯจำแนกตามแผนงาน และโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
 • /

   

  4.4 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายประจำปีภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจฯ

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • /

   

  4.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  ไม่มี

   

  ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล
  5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร(เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • /

   

         5.2 รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

 • รายงานผลการคัดเลือก
 • /

   

         5.3 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

  /

   

         5.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

  ไม่มี

   

         5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • 5.6 รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

 • รายงานการประเมินผลตาม
 • /

  /

   

  6.1 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผล
  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

 • หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผล
 • /

   

  6.2 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี

 • รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562
 • /

   

   6.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

 • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
 • /

   

  6.4 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

  ไม่มี

  9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

  ไม่มี

   

  9(8) ที่สาธารณะประโยชน์

  ไม่มี

   

  9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

  ไม่มี

   

  9(8) สัญญาอื่นๆเช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

  /

   

   

  มาตรการกลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน  ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใส ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10


 • รายงานประจำปี 2561
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10