ITA


ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด ไฟล์ ผู้ชม ประเภทข่าว
1 รายงานแผนปราบปรามการทุจริต Download - 24 ITA
2 แผนปราบปรามการทุจริต Download - 22 ITA
3 ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลิกภาพ Download - 24 ITA
4 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 Download - 24 ITA
5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Download - 22 ITA
6 ประกาศเจตจำนงค์ Download - 16 ITA
7 มาตรการ การป้องกันรับสินบน Download - 16 ITA
8 ข้อมูลเชิงสถิติ Download - 15 ITA
9 สำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง-63 Download - 12 ITA
10 สคร กุมภาพันธ์ 2563 Download - 15 ITA

Total 38 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>