ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

วิสัยทัศน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน
โดยผ่านภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

องค์ความรู้สุขภาพจิต

องค์ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินสุขภาพจิต

แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต

MPIS

ฐานข้อมูลส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

เว็บไซต์ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต

เว็บไซต์ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10